O Projekte

 

Čoraz viac si uvedomujeme, že projekt LIFENET môže byť kľúčovým nástrojom ZKSM, pomocou ktorého budeme  šíriť hodnoty Božieho kráľovstva v každom meste a farnosti na Slovensku.

Mnoho  mladých ľudí  zažíva živé stretnutie s Bohom prostredníctvom rôznych evanjelizačných a formačných aktivít na celom Slovensku. Po týchto skúsenostiach sa v nich  prirodzene rodí túžba patriť do spoločenstva kresťanov a budovať živý vzťah s Bohom.

 

Našou víziou  je prostredníctvom Lifenetu docieliť, aby každý, kto túži po vzťahu s Bohom mal možnosť patriť do spoločenstva kresťanov vo svojom meste alebo obci.

Chceme zabrániť tomu, aby mladí  stratili záujem o budovanie živého vzťahu s Kristom len preto, že v ich okolí neexistuje kresťanské spoločenstvo.

 

V rámci projektu pomáhame vzniku nových spoločenstiev na miestach, kde spoločenstvá  neexistujú.   Zároveň  je našou víziou spájať spoločenstvá a rozbiehať regionálne siete, pomocou ktorých sa rozbehne funkčná  spolupráca na úrovni regiónov a miest.

Čo sa nám už podarilo rozbehnúť :

SIEŤOVANIE

V jednotlivých diecézach sme našli diecéznych koordinátorov, ktorých úlohou je nájsť dektanátnych zástupcov pre každý dekanát. Úlohou dekanátnych zástupcov  je nájsť  sieťovača pre každú farnosť vo svojom dekanáte.

Fáza sieťovania je súčasťou dlhodobej vízie,  aby sme na Slovensku mali v každej farnosti aktívneho sieťovača, ktorý bude s nami spolupracovať na rozvoji svojej farnosti.

V tejto  fáze projektu neustále pracujeme na obnovovaní kontaktov v jednotlivých dekanátoch a farnostiach, aby sme mali aktuálne údaje a  živý kontakt so zástupcami miest a obcí na celom Slovensku .

 

MAPOVANIE

Mapovanie je zber údajov od dekanátnych a farských sieťovačov, ktorí nám pomáhajú zmapovať všetky aktívne kresťanské spoločenstvá, stretká alebo skupinky mládeže v mestách a obciach na Slovensku. Mapovanie prebieha pomocou mapovacieho formulára,  ktorý sieťovači prípadne vedúci kresťanských spoločenstiev vyplnia. Pomocou mapovania zisťujeme v ktorých mestách a obciach  existuje aktívne kresťanské spoločenstvo alebo stretko. Na základe mapovania vieme tiež zistiť,  kde momentálne neexistuje nič .

 

Na čom momentálne pracujeme :

POSÚVANIE

V rámci tejto fázy vyhodnocujeme  vyplnené mapovacie formuláre. Na základe mapovania zistíme, v ktorých mestách a obciach neexistujú žiadne spoločenstvá alebo skupinky mládeže a zároveň aj to či mladí ľudia v danom regióne majú záujem kresťanské spoločenstvo založiť.  Následne oslovíme už existujúce spoločenstvá v danom regióne a spolu s nimi naplánujeme aktivity  zamerané na pomoc a vznik nových skupiniek a spoločenstiev mládeže.  

 

 

Mapovacím formulárom mapujeme aj potreby spoločenstiev a stretiek a o týchto konkrétnych potrebách budeme komunikovať na na regionálnych alebo celoslovenských stretnutiach lídrov a hľadať  konkrétnu praktickú pomoc pre rozvoj  spoločenstiev v regiónoch.

V tejto fáze tiež rozbiehame mapovanie služobných tímov zo  spoločenstiev na Slovensku, ktoré majú záujem a ochotu pomôcť  zakladať alebo rozvíjať nové spoločenstvá.

 

Veríme,  že služobných tímov aj nových spoločenstiev bude na Slovensku pribúdať, a že o pár rokov nebude na Slovensku existovať mesto alebo obec, bez malej skupinky kresťanov, ktorí budú prinášať do svojho okolia hodnoty Božieho kráľovstva.

 

 

Lifenet spolupracuje pri všetkých troch fázach projektu s kňazmi pre mládež v jednotlivých diecézach a tiež s diecéznymi koordinátormi, lídrami spoločenstiev, stretiek a skupiniek mládeže.

 

 

Vízia a ciele

Cieľom projektu  LIFENET je napĺňať víziu ZKSM prostredníctvom sieťovania, mapovania a posúvania.

     Sieťovanie 

znamená prepájanie, koordináciu, komunikáciu a spoluprácu mladých kresťanov na úrovni diecézy, dekanátu,  farnosti, spoločenstiev, stretiek  a medzi nimi navzájom.   

            Mapovanie

predstavuje zber, analýzu a vyhodnocovanie informácií o existujúcich aktivitách spoločenstiev, stretiek a mládeže na úrovni diecézy, dekanátu a farnosti

 

       Posúvanie  

je záverečnou, realizačnou fázou projektu LIFENET, ktorá má zabezpečiť realizáciu konkrétnych rozvojových aktivít pre konkrétne spoločenstvá alebo mestá a obce kde spoločenstvá ešte neexistujú